หน้าแรก » ITA » หนังสือ ปจ 0017.5/ว2930 ลว 18 ตค 60 >> การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ITA ปี 2561
หนังสือ ปจ 0017.5/ว2930 ลว 18 ตค 60 >> การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ITA ปี 2561
หนังสือ ปจ 0017.5/ว2930 ลว 18 ตค 60 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ITA ปี 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร ITA3 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

31 ต ค 60        แจ้งชื่อผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด
15 พ ย 60       ส่งรายชื่อ จนท ในหน่วยงาน (IIT) และ รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (EIT)  รอบ 1
15 มค 61        ส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)  รอบ 1
2 กพ 61         ส่งรายชื่อ จนท ในหน่วยงาน (IIT) และ รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (EIT)  รอบ 2
10 พค 6
1       ส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)  รอบ (สนง.ปปท. ได้มีหนังสือมาแจ้งเลื่อนวันการตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) เร็วขึ้นกว่าเดิม
                      จังหวัดจึงขอเปลี่ยนให้หน่วยงานส่งข้อมูล (EBIT) ภายในวันที่ 10 พค 61)

.................................................................................................

หมายเหตุ : 
1.ข้อมูล Internal และ External ให้ดำเนินการส่ง File Excel นี้ มาทาง E-mail : hrprachin@gmail.com (ไม่ต้อง Scan  เป็น PDF)
2.หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) รวบรวมข้อมูลส่งไปที่เจ้าภาพแต่ละตัวชี้วัดตาม
คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี (หนังสือ ปจ 0017.5/ว2930 ลว 18 ตค 60)

สอบถาม กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี  037- 454433 มท 31727
.................................................................................................


4 แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal : IIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

5 แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External : EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

6 เอกสารการประชุมชี้แจงการประเมินโครงการ ITA วันที่ 27-28 กันยายน 2560 
โดยนางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ (หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ)

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงโครงการ ITA ปี พ.ศ. 2561 ฉบับคู่มือที่ใช้ประกอบการประชุมเฉพาะ 
ในวันที่ 27-28 กันยายน 2560  

เมื่อ 11 ตุลาคม 2560 17:14:02 โดย hrprachin
อ่าน 1772 ตอบ 0 125.27.77.75