หน้าแรก » รับสมัครงาน » สำนักงาน ก.พ.จะเปิดรับสมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 ทางอินเตอร์เน็ต
สำนักงาน ก.พ.จะเปิดรับสมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 ทางอินเตอร์เน็ต
สำนักงาน ก.พ.จะเปิดรับสมัครสอบ
เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 ทางอินเตอร์เน็ต โดยรับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้นที่ ก.พ.รับรอง
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 - 21 มีนาคม 2560 รายละเอียด 
http://job2.ocsc.go.th/
เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560 16:11:05 โดย hrprachin
อ่าน 127 ตอบ 0 125.25.78.54