QR CODE เว็บไซต์กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดปราจีนบุรี

.....................................
เว็บไซต์การจัดการความรู้จังหวัดปราจีนบุรี (KM) 
http://webkm.atwebpages.com  หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง


เว็บไซต์จริยธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ช่องทางการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์เพื่อป้องกันข้าราชการกระทำผิดวินัย จังหวัดปราจีนบุรี
>> ช่องทางร้องเรียนและแจ้งปัญหาการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี <<

.............................................................................
 >> ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดปราจีนบุรี <<
>> ประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการเพื่อใช้ปรับปรุงงาน <<
>> แบบสำรวจความคิดเห็นโครงการฝึกอบรมของจังหวัดปราจีนบุรี <<

หมวดหมู่เว็บบอร์ด
22 กระทู้
35 กระทู้
10 กระทู้
หัวข้อปักหมุด กระทู้ยังไม่ได้ถูกตอบ กระทู้ที่ถูกตอบ ผู้ตั้งกระทู้
กระทู้อัพเดทล่าสุด
หัวข้อ เมื่อ อ่าน ตอบ
ขอเชิญสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
17 มกราคม 2561 10:35:43 137 0
โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
16 มกราคม 2561 14:04:37 66 0
สนง เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
27 ธันวาคม 2560 16:31:23 78 0
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
22 ธันวาคม 2560 10:27:23 106 0
หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
13 ธันวาคม 2560 10:46:51 94 0
ชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 8 ธันวาคม 2560 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
12 ธันวาคม 2560 15:33:54 471 0
อบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
30 พฤศจิกายน 2560 11:14:30 76 0
สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง 6 หลักสูตร hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
29 พฤศจิกายน 2560 09:23:50 105 0
สำนักงาน กพ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
22 พฤศจิกายน 2560 11:38:14 72 0
สำนักงาน ก.พ.ร รับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 พฤศจิกายน 2560 15:28:43 75 0
การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E - LEARNING) hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
14 พฤศจิกายน 2560 15:22:16 67 0
สนง.สถิติแจ้งประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 34​ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
13 พฤศจิกายน 2560 09:20:26 90 0
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการใน สป.มท.และ สร.มท ประจำปีงบ 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
6 พฤศจิกายน 2560 09:28:26 123 0
คู่มือการประเมิน ITA ปี 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
30 ตุลาคม 2560 15:50:36 267 0
กระทรวงการคลัง แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรอบรมบุคลากร 2 หลักสูตร hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
24 ตุลาคม 2560 14:09:39 90 0
ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ประจำปี 2017 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
12 ตุลาคม 2560 09:52:28 139 0
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
12 ตุลาคม 2560 09:25:08 170 0
หนังสือ ปจ 0017.5/ว2930 ลว 18 ตค 60 >> การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ITA ปี 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
11 ตุลาคม 2560 17:14:02 1741 0
รพ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
4 ตุลาคม 2560 15:53:50 212 0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 10 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
29 กันยายน 2560 17:49:59 260 0
1 2 3 4 5 6 7 8