QR CODE เว็บไซต์กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดปราจีนบุรี

.....................................
เว็บไซต์การจัดการความรู้จังหวัดปราจีนบุรี (KM) 
http://webkm.atwebpages.com  หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง

.............................................................................
 >> ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดปราจีนบุรี <<
>> ประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการเพื่อใช้ปรับปรุงงาน <<
>> ช่องทางร้องเรียนและแจ้งปัญหาการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี <<

หมวดหมู่เว็บบอร์ด
22 กระทู้
32 กระทู้
9 กระทู้
หัวข้อปักหมุด กระทู้ยังไม่ได้ถูกตอบ กระทู้ที่ถูกตอบ ผู้ตั้งกระทู้
กระทู้อัพเดทล่าสุด
หัวข้อ เมื่อ อ่าน ตอบ
ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องการรับสมัครการเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
7 กุมภาพันธ์ 2560 09:17:57 91 0
ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประจําปีการศึกษา 2560 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
31 มกราคม 2560 14:01:06 100 0
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
30 มกราคม 2560 13:58:37 100 0
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
26 มกราคม 2560 16:09:15 107 0
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
24 มกราคม 2560 16:52:18 83 0
อบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
24 มกราคม 2560 16:50:16 245 0
โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ ๔ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
24 มกราคม 2560 16:48:27 159 0
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2560 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
24 มกราคม 2560 16:45:43 89 0
อบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
24 มกราคม 2560 16:44:31 156 0
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี 1 อัตรา hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
13 มกราคม 2560 12:42:00 177 0
หลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
6 มกราคม 2560 09:26:56 291 0
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
26 ธันวาคม 2559 15:52:42 253 0
โครงการหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
21 ธันวาคม 2559 16:31:16 223 0
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 ธันวาคม 2559 11:14:37 126 0
คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ 2559 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 ธันวาคม 2559 11:07:33 1266 0
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (มาตรา 44) hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 ธันวาคม 2559 11:02:12 116 0
เรื่องสรุปมติ-ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 ธันวาคม 2559 10:53:34 173 0
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปจ 0017.5/10844 เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ (มาตรา44) hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 ธันวาคม 2559 10:51:19 90 0
แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญประจำปี พ.ศ. 2559 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 ธันวาคม 2559 10:47:53 241 0
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 ธันวาคม 2559 10:46:24 118 0
1 2 3 4 5 6 7