QR CODE เว็บไซต์กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดปราจีนบุรี

.....................................
เว็บไซต์การจัดการความรู้จังหวัดปราจีนบุรี (KM) 
http://webkm.atwebpages.com  หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง


เว็บไซต์จริยธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ช่องทางการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์เพื่อป้องกันข้าราชการกระทำผิดวินัย จังหวัดปราจีนบุรี
>> ช่องทางร้องเรียนและแจ้งปัญหาการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี <<

.............................................................................
 >> ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดปราจีนบุรี <<
>> ประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการเพื่อใช้ปรับปรุงงาน <<
>> แบบสำรวจความคิดเห็นโครงการฝึกอบรมของจังหวัดปราจีนบุรี <<

หมวดหมู่เว็บบอร์ด
22 กระทู้
35 กระทู้
11 กระทู้
หัวข้อปักหมุด กระทู้ยังไม่ได้ถูกตอบ กระทู้ที่ถูกตอบ ผู้ตั้งกระทู้
กระทู้อัพเดทล่าสุด
หัวข้อ เมื่อ อ่าน ตอบ
โครงการหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
21 ธันวาคม 2559 16:31:16 244 0
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 ธันวาคม 2559 11:14:37 130 0
คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ 2559 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 ธันวาคม 2559 11:07:33 1399 0
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (มาตรา 44) hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 ธันวาคม 2559 11:02:12 119 0
เรื่องสรุปมติ-ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 ธันวาคม 2559 10:53:34 178 0
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปจ 0017.5/10844 เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ (มาตรา44) hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 ธันวาคม 2559 10:51:19 96 0
แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญประจำปี พ.ศ. 2559 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 ธันวาคม 2559 10:47:53 258 0
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 ธันวาคม 2559 10:46:24 125 0
1 2 3 4 5 6 7 8